Algemene Voorwaarden

1. Algemeen/Toepasselijkheid 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Curvy Angels.  De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van Curvy Angels. 

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. 

1.3  tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door  Curvy Angels erkend. 

1.4  Curvy Angels behoudt het recht om te alle tijden haar algemene voorwaarden aan te passen. 
 

2. Overeenkomst 

2.1  een overeenkomst tussen Curvy Angels en een klant komt tot stand nadat uw bestelling is geplaatst en een orderbevestiging  is ontvangen via het opgegeven emailadres. 

2.2  Curvy Angels is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk   anders bepaald. indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt dit mee binnen 10 dagen na ontvangst van de   bestelling. 

2.3  Curvy Angels is gerechtigd om de nakoming van verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, in geval de klant zijn  verplichtingen op grond van de overeenkomst toerekenbaar niet nakomt. 

2.4  indien de klant nalatig blijft de vordering te voldoen, heeft Curvy Angels het recht de bestelling te annuleren of over te gaan tot het   nemen van incassomaatregelen, waarvan de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de klant zijn. 
 

3. Aanbiedingen 

3.1  aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij anders vermeld. 

3.2  aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. 

3.3  Curvy Angels is gerechtigd om aanbiedingen te wijzigen of annuleren zonder aankondiging vooraf. 

3.4  Curvy Angels is niet gebonden aan haar aanbieding indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. 
 

4. Prijzen 

4.1  alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen  aansprakelijkheid aanvaard. 

4.2  alle prijzen op de site zijn in euro’s en inclusief 21% Btw. verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. 

4.3  Curvy Angels is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. eventuele prijswijzigingen worden niet doorgevoerd, als de  bestelling al is voltooid. 

4.4  indien de klant zich niet in nederland bevindt, is de klant aansprakelijk voor de eventuele belastingen en heffingen die het land hanteert. 
 

5. Betaling 

5.1  De klant kan het verschuldigde bedrag voldoen door middel van elektronische vooruitbetaling. 

5.2  Bij het uitblijven van een tijdige betaling is Curvy Angels gerechtigd om de order te annuleren en is er geen overeenkomst tot stand   gekomen. 

  

6. Levering 

6.1  op de website genoemde leveringstermijnen zijn indicatief. aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 

6.2 Curvy Angels streeft ernaar om de indicatieve leveringstermijn zoals vermeld op de website te behalen. 

6.3  levering vindt alleen plaats nadat het te betalen bedrag is ontvangen door Curvy Angels. 
 

7. Herroepingsrecht 

7.1  De klant heeft het recht (een deel van) de geleverde producten binnen 5 dagen na ontvangst te retouneren mits: 

 1. er eerst contact is opgenomen met Curvy Angels. 

 1. Door middel van een retourformulier in te vullen 

 1. De producten beschadigd of incompleet zijn ontvangen of op een andere manier niet aan de kwaliteitseisen voldoen. 

 1. De klant zelf verantwoordelijk is voor kosten voor het versturen en voor het risico van het pakket- en deze kosten en dit risico hierbij  door klant worden aanvaard totdat Curvy Angels het pakket in ontvangst heeft genomen.) het geen hygiëne product betreft. 

 1. met inachtneming van het geen is bepaald in artikel 7.1, draagt Curvy Angels er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst  van de retourzending, een tegoedbon wordt verstrekt. 

 1. Curvy Angels behoudt zich het recht voor om retourzendingen te weigeren indien het product niet in goede orde is ontvangen en  is zij gerechtigd kosten in rekening te brengen. 
   

8. Overmacht 

8.1  Curvy Angels is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van  overmacht. 

8.2  onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico  behoort te komen. vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit,  storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen,    overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Curvy Angels alsmede  van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 

8.3  Curvy Angels behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd  de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd  dat uitvoering mogelijk blijft. in geen geval is Curvy Angels gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 
 

9. Garantie 

9.1  op alle producten van Curvy Angels geldt de garantieperiode zoals bepaald door de fabrikant van het product. 

9.2  Deze garantie geldt niet indien: 

 1. a) zolang de klant jegens Curvy Angels in gebreke is; 

 1. de klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; 

 1. de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd  met de aanwijzingen en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld. 

  

10. Aansprakelijkheid 

10.1 Curvy Angels is niet aansprakelijk voor schade aan objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van producten. 
 

11. Reclameren 

11.1 De klant is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan Curvy Angels deze gebreken  onmiddellijk te melden aan de klantenservice van Curvy Angels. eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen en  kunnen uiterlijk tot maximaal 48 uur na levering aan Curvy Angels per mail te worden gemeld. terugzending van het product dient te   geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. ingebruikneming   na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van    gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. 

11.2  De klant is zelf verantwoordelijk voor kosten voor het versturen en voor het risico van het pakket totdat Curvy Angels het pakket in  ontvangst heeft genomen. 

11.3  indien blijkt dat de producten na onderzoek door Curvy Angels niet voldoen aan de overeenkomst dan heeft de klant recht op een  vervangend artikel, mits nog leverbaar, of restitutie van de waarde van het product. 

11.4  Bij een retourbestelling zonder bijgevoegde retourbon ontvangt de klant een tegoedbon met waarde van bestelling minus administratie  ve kosten van 5 euro en geen gratis (ruil)verzending. 

11.5 Komt een pakket retour door een onjuist opgegeven adres van de klant, dan worden de verzendkosten in rekening bij de klant gebracht. 

11.6  producten die niet worden geretourneerd in de oorspronkelijke onaangebroken verpakking worden niet in behandeling genomen. 

er zal geen retourbetaling en geen verrekening zal plaatsvinden. 

  

12. Gegevensbeheer 

12.1  indien u een bestelling plaatst bij Curvy Angels dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Curvy Angels.  Curvy Angels houdt zich aan de wet persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. 

12.2  Curvy Angels respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van  uw persoonlijke gegevens. 

12.3  Curvy Angels maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te  verwijderen.